Quy trình đầu tư vào khu công nghiệp

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính
Ngày đăng 26/03/2021 | 10:45  | View count: 34356

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt về thực hiện nhiệm vụ này và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong  giai đoạn 2016 - 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức thực hiện tốt các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan theo quy định của Trung ương và của tỉnh (thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, lao động và việc làm, thương mại quốc tế) và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh vực cải cách TTHC, cụ thể:

Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 41 thủ tục.
+ Lĩnh vực đầu tư: 26 thủ tục.
+ Lĩnh vực xây dựng: 05 thủ tục.
+ Lĩnh vực lao động, việc làm: 06 thủ tục.
+ Lĩnh vực thương mại quốc tế: 04 thủ tục.

Các TTHC đều được công khai, minh bạch; địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cũng được niêm yết công khai. Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc. Nhìn chung, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tiếp nhận, xử lý các TTHC đúng quy trình, quy định của pháp luật và trước hạn so với quy định.

Cùng với chú trọng cải cách TTHC, Ban Quản lý các khu công nghiệp cũng tập trung làm tốt công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 26/CT-TU ngày 08/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án đổi mới sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 04/12/2018). Kết quả sau sắp xếp, giảm từ 06 phòng và 01 đơn vị xuống còn 02 phòng và 01 đơn vị. Kết quả, 100% đơn vị, phòng thuộc cơ quan hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy bảo đảm đúng thời gian quy định (trước ngày 01/01/2019).

Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC cho giai đoạn 2021- 2030, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiệp, trong đó đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Về công tác chỉ đạo điều hành CCHC:
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức, trách nhiệm, năng lực công tác và hiểu biết phát luật cho công chức, lao động trong cơ quan
- Ban hành và tổ chức thực hiện tốt các Kế hoạch: CCHC, rà soát, kiểm soát TTHC, đơn giản hóa TTHC…hàng năm, 5 năm.

2. Về cải cách thể chế
- Nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ trong xây dựng, ban hành và góp ý văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên kiểm tra, rà soát, để kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động của cơ quan phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật. 
- Thường xuyên rà soát, kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật về đầu tư, xây dựng và phát triển khu công nghiệp nói chung và các khu công nghiệp của tỉnh nói riêng.

3. Về cải cách thủ tục hành chính:
- Công bố công khai, kịp thời Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết lên trang website của cơ quan, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cơ sở dữ liệu quốc gia và niêm yết tại Bảng thông báo của cơ quan theo quy định. 
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các cá nhân, bộ phận trong cơ quan.
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.

4. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
- Tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp tinh gọn bộ máy cơ quan; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của vị trí việc làm trong Danh mục vị trí việc làm của cơ quan đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Phân cấp và thực hiện nghiêm việc phân cấp về quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước; Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.
- Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện việc phân cấp về quản lý nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban.
- Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền về quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp.

5. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC:
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức đặc biệt là công chức, viên chức làm công tác tham mưu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quy hoạch, quản lý can bộ, cải cách hành chính, công nghệ thông tin, quản trị mạng, quản trị văn phòng,….
- Rà soát, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với Danh mục vị trí việc làm và yêu cầu vị trí công việc thực tế của công chức, viên chức.

6. Về cải cách tài chính công:
- Thực hiện nghiêm, hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban.

7. Về hiện đại hoá hành chính:
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của cơ quan; tăng cường triển khai thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 theo quy định.
- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015; xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 điện tử vào hoạt động của cơ quan.

8. Sự tác động của CCHC tới người dân, tổ chức và sự phát triển KT-XH:
- Việc thực hiện tốt công tác CCHC sẽ góp phần làm giảm chi phí về vật chất, thời gian đi lại của người dân, tổ chức, doanh nghiệp từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan; nâng cao uy tín, niềm tin người dân, doanh nghiệp đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước.
- Thực hiện tốt công tác CCHC là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm của cơ quan, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước.