Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Ngày đăng 05/08/2020 | 10:10  | View count: 42729

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

(Theo Quyết định số 507/QĐ-BQLKCN ngày 01/7/2019 của Ban Quản lý các khu công nghiệp)

1. Lịch tiếp công dân:

- Lãnh đạo Ban tiếp công dân vào các ngày 01, 15 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ, chuyển tới ngày làm việc kế tiếp).

- Những ngày làm việc còn lại trong tháng, Bộ phận tiếp công dân của cơ quan thực hiện tiếp công dân theo chức trách nhiệm vụ được giao.

2. Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ