Lịch tiếp công dân

Báo cáo tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư
Ngày đăng 13/05/2022 | 14:46  | View count: 8492

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, tháng 5/2022, từ ngày 15/4 -13/5/2022. (có báo cáo tại đây)./documents/82710042/123185214/b%C3%A1o+c%C3%A1o+k%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+ti%E1%BA%BFp+c%C3%B4ng+d%C3%A2n.pdf/ce812985-e342-46f1-935a-e9891b7d8263

 

báo cáo tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dânvà giải quyết đơn thư trên Trang thông tin điện tửcủa cơ quan,tháng 5/2022(từ ngày 15/4 -13/5/2022)