Đảng - Đoàn thể

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày đăng 19/11/2020 | 08:55  | View count: 26700

Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 473/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu là chuyển đổi số trong toàn bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị trong tỉnh, xây dựng chính quyền số, doanh nghiệp số và xã hội góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, nhanh, bền vững, an toàn và hiện đại.

Chi tiết file Kế hoạch kèm theo