Van Ban Phap Quy

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái Tài liệu đính kèm
1 1484/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 08/11/2023 08/11/2023 Có hiệu lực
2 1124/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông 05/09/2023 05/09/2023 Có hiệu lực
3 47/KH-BQLKCN Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) tỉnh Đắk Nông năm 2023 24/07/2023 24/07/2023 Có hiệu lực
4 49/KH-BQLKCN Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp 13/07/2023 13/07/2023 Có hiệu lực
5 433/KH-UBND Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2023 05/07/2023 05/07/2023 Có hiệu lực
6 764/KH-UBND Về việc ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) tỉnh Đắk Nông năm 2023 28/06/2023 28/06/2023 Có hiệu lực
7 18/2023/QĐ-UBND Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 06/06/2023 16/06/2023 Có hiệu lực
8 43/KH-BQLKCN Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 06/06/2023 06/06/2023 Có hiệu lực
9 01/2023/TT-BTNMT Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh 13/03/2023 13/03/2023 Có hiệu lực
10 17/KH-BQLKCN Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 04/11/2022 của Tỉnh ủy về tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 24/02/2023 24/02/2023 Có hiệu lực
11 16/QĐ-BQLKCN Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 03/02/2023 03/02/2023 Có hiệu lực
12 27/BC-BQLKCN Về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021của Ban Quản lý các khu công nghiệp 03/02/2023 03/02/2023 Có hiệu lực
13 15/QĐ-BQLKCN Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu mua xe ô tô phục vụ công tác cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 31/01/2023 31/01/2023 Có hiệu lực
14 88/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh( kính nhờ văn thư cập nhập lại văn bản này) 19/01/2023 19/01/2023 Có hiệu lực
15 03/KH-BQLKCN Kế hoạch Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 11/01/2023 11/01/2023 Có hiệu lực
16 04/KH-BQLKCN Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 11/01/2023 11/01/2023 Có hiệu lực
17 02/KH-BQLKCN Kế hoạch Kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 09/01/2023 09/01/2023 Có hiệu lực
18 176/QĐ-BQLKCN Về việc phê duyệt quy hoạch, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng thuộc diện quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và nhiệm kỳ 2021 - 202 23/11/2022 13/01/2023 Có hiệu lực
19 1441/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân cơ 2, tỉnh Đắk Nông 17/11/2022 17/11/2022 Có hiệu lực
20 668-/QĐ-TU Phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc Ban Thường vụ quản lý nhiệm kỳ 2026 - 2031 12/10/2022 12/12/2022 Có hiệu lực