Van Ban Phap Quy

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái Tài liệu đính kèm
1 17/KH-BQLKCN Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 04/11/2022 của Tỉnh ủy về tăngcường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 24/02/2023 24/02/2023 Có hiệu lực
2 15/QĐ-BQLKCN Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu mua xe ô tô phục vụ công tác cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 31/01/2023 31/01/2023 Có hiệu lực
3 88/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh( kính nhờ văn thư cập nhập lại văn bản này) 19/01/2023 19/01/2023 Có hiệu lực
4 03/KH-BQLKCN Kế hoạch Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 11/01/2023 11/01/2023 Có hiệu lực
5 04/KH-BQLKCN Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 11/01/2023 11/01/2023 Có hiệu lực
6 02/KH-BQLKCN Kế hoạch Kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 09/01/2023 09/01/2023 Có hiệu lực
7 1441/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân cơ 2, tỉnh Đắk Nông 17/11/2022 17/11/2022 Có hiệu lực
8 50/2022-NĐ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập 02/08/2022 15/08/2022 Có hiệu lực
9 154/QĐ-BQLKCN Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 11/07/2022 11/07/2022 Hết hiệu lực
10 153/QĐ-BQLKCN Quyết định về việc phân công công chức chuyên trách công nghệ thông tin của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 11/07/2022 11/07/2022 Có hiệu lực
11 420/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đắk Nông 23/02/2022 23/02/2022 Có hiệu lực
12 05/2021/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/08/2021 22/09/2021 Có hiệu lực
13 1121/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giải quyết năm 2021 29/07/2021 29/07/2021 Có hiệu lực
14 601/QĐ-BQLKCN Quyết định Về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 07/07/2021 07/07/2021 Có hiệu lực
15 1364/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 10/09/2020 10/09/2020 Có hiệu lực
16 16/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/05/2018 10/06/2018 Có hiệu lực
17 08/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp triên địa bàn tỉnh Đắk Nông 27/03/2017 10/04/2017 Có hiệu lực
18 43/2016/QĐ-UBND Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/12/2016 10/01/2017 Có hiệu lực
19 34/2015/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 24/11/2015 05/12/2015 Có hiệu lực