Van Ban Phap Quy

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái Tài liệu đính kèm
1 349/QĐ-UBND Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm, cấp độ xác định nhóm năng lực đối với công chức thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 29/03/2024 29/03/2024 Có hiệu lực
2 289/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng 11/03/2024 11/03/2024 Có hiệu lực
3 06/KH-BQLKCN Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 01/02/2024 16/04/2024 Có hiệu lực
4 10/2024/NĐ-CP Quy định về khu công nghệ cao 01/02/2024 25/03/2024 Có hiệu lực
5 328/BC-BQLKCN Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 09/01/2024 16/01/2024 Có hiệu lực
6 25/BC-BQLKCN Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Kết quả chấm điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2023 09/01/2024 16/04/2024 Có hiệu lực
7 1757/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 31/12/2023 31/12/2023 Có hiệu lực
8 1781/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt đơn giá cho thuê kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Tâm Thắng 22/12/2023 22/12/2023 Có hiệu lực
9 350/BC-BQLKCN Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý năm 2023 21/12/2023 16/04/2024 Có hiệu lực
10 29/2023/QH15 Luật kinh doanh bất động sản 28/11/2023 01/01/2025 Chưa có hiệu lực
11 30/2023/QH15 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 27/11/2023 01/07/2024 Chưa có hiệu lực
12 26/2023/QH15 Luật Căn cước 27/11/2023 01/07/2024 Chưa có hiệu lực
13 27/2023/QH15 Luật Nhà ở 27/11/2023 01/01/2025 Chưa có hiệu lực
14 1484/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 08/11/2023 08/11/2023 Có hiệu lực
15 261/BC-BQLKCN Báo cáo về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2022của Ban Quản lý các khu công nghiệp 26/10/2023 28/10/2023 Hết hiệu lực
16 1124/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông 05/09/2023 05/09/2023 Có hiệu lực
17 52/KH-BQLKCN Kế hoạch Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp 26/07/2023 16/04/2024 Có hiệu lực
18 47/KH-BQLKCN Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) tỉnh Đắk Nông năm 2023 24/07/2023 24/07/2023 Có hiệu lực
19 49/KH-BQLKCN Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp 13/07/2023 13/07/2023 Có hiệu lực
20 433/KH-UBND Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2023 05/07/2023 05/07/2023 Có hiệu lực