Van Ban Phap Quy

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái Tài liệu đính kèm
1 1441/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân cơ 2, tỉnh Đắk Nông 17/11/2022 17/11/2022 Có hiệu lực
2 50/2022-NĐ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập 02/08/2022 15/08/2022 Có hiệu lực
3 154/QĐ-BQLKCN Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 11/07/2022 11/07/2022 Hết hiệu lực
4 153/QĐ-BQLKCN Quyết định về việc phân công công chức chuyên trách công nghệ thông tin của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 11/07/2022 11/07/2022 Có hiệu lực
5 05/2021/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/08/2021 22/09/2021 Có hiệu lực
6 1121/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giải quyết năm 2021 29/07/2021 29/07/2021 Có hiệu lực
7 601/QĐ-BQLKCN Quyết định Về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 07/07/2021 07/07/2021 Có hiệu lực
8 1364/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 10/09/2020 10/09/2020 Có hiệu lực
9 16/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/05/2018 10/06/2018 Có hiệu lực
10 08/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp triên địa bàn tỉnh Đắk Nông 27/03/2017 10/04/2017 Có hiệu lực
11 43/2016/QĐ-UBND Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/12/2016 10/01/2017 Có hiệu lực
12 34/2015/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 24/11/2015 05/12/2015 Có hiệu lực