Thông tin về đầu tư

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Publish date 21/09/2022 | 10:30  | View count: 2995

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), với chủ đề "Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân", ngày 19/9/2022, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của tỉnh được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng và tập trung cao điểm vào tháng 10, tháng 11 năm 2022, cụ thể:

Hoạt động tuyên truyền, truyền thông: Phổ biến sâu rộng nội dung trọng tâm của Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ngày Chuyển đổi số Quốc gia và các hoạt động hưởng ứng tại các cơ quan Trung ương và địa phương. Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội (zalo, facebook, Youtube…), trang, cổng thông tin điện tử; các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình thức khác nhau như xây dựng chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia. Thời gian tổ chức từ ngày 1/10 đến ngày 10/11/2022.
Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2022: Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Đặc biệt trong Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2022, tỉnh sẽ tổ chức khai trương Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC) của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Huy động các lực lượng đồng loạt cài đặt, sử dụng ứng dụng dành cho người dân và doanh nghiệp; huy động các doanh nghiệp có gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số. Thời gian tổ chức từ ngày 01/11/2022.
Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số: Đồng loạt ra quân hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng dành cho người dân và doanh nghiệp của tỉnh Đắk Nông, thương mại điện tử…Thời gian tổ chức từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022.
Tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp: Khuyến khích mỗi doanh nghiệp có ít nhất một sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Có các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp  phù hợp với quy định của pháp luật. Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp có gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số trong các lĩnh vực phù hợp để triển khai trên địa bàn tỉnh. Thời gian tổ chứcTừ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022.
UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này bảo đảm hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra, đồng thời, là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung của Kế hoạch. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Giao các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế. Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về  mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi của tỉnh. 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động sử dụng nguồn kinh phí được UBND tỉnh bố trí hàng năm, kinh phí lồng ghép trong các chương trình, dự án về chuyển đổi số và huy động từ nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai nhiệm vụ theo phân công.
Liên quan đến hoạt động truyền thông, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan báo chí, hiệp hội doanh nghiệp; các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin tổ chức các hoạt động truyền thông để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. 

Theo daknong.gov.vn