Thông tin về đầu tư

Về việc hướng dẫn tra cứu bằng mã QR Code
Publish date 12/09/2022 | 08:41  | View count: 55026

Về việc hướng dẫn tra cứu bằng mã QR Code và thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

Để thuận tiện tra cứu thông tin và từng bước thay đổi thói quen của tổ chức, cá nhân theo hướng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu và thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp niêm yết hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR-Code đến bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

TC