Thông tin về đầu tư

Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ
Publish date 05/09/2022 | 09:58  | View count: 10467

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 về phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

                 

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định liên quan theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo cấp có thẩm quyền áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản và theo trình tự, thủ tục rút gọn hoặc lồng ghép nội dung phương án phân cấp trong quá trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định này, bảo đảm chất lượng, tiến độ và phù hợp với nhiệm vụ, lộ trình.

Tại Quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng Chính phủ giao phân cấp giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã(LHHTX); lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức.

Theo đó, đối với lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thành lập và hoạt động của LHHTX, bao gồm: Một là, thủ tục Công bố thông tin thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; thông báo, giải thể quỹ và báo cáo hoạt động quỹ khởi nghiệp sáng tạo trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (mã TTHC: 1.000062).

Về nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.

Hai là, nhóm các thủ tục: Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh (mã TTHC: 2.000024); Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh (mã TTHC: 1.000016); Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh (mã TTHC: 2.000005); Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh (mã TTHC: 2.002005); Thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư cấp tỉnh (mã TTHC: 2.002004).

Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Sở Kế hoạch và Đầu tư về Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung Điều 11, 12, 13, khoản 5 Điều 15, khoản 2 Điều 17 Nghị định số 38/2018/NĐ-CP. Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.

Ba là, thủ tục Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp (mã TTHC: 2.001999). 

Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Sở Kế hoạch và Đầu tư về Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.

Bốn là, nhóm các thủ tục đăng ký thành lập LHHTX (mã TTHC: 1.005125); Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký LHHTX, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX - trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng (mã TTHC: 1.005072); Chấm dứt hoạt dộng của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX (mã TTHC: 1.005283); Đăng ký khi LHHTX chia (mã TTHC: 1.005122); Đăng ký khi LHHTX hợp nhất (mã TTHC: 2.001957); cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký LHHTX (mã TTHC: 2.002125); Đăng ký khi LHHTX sáp nhập (mã TTHC: 1.005056); Đăng ký khi LHHTX tách (mã TTHC: 2.001979); Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX (mã TTHC: 2.002013); Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX (mã TTHC: 1.005047); Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký LHHTX (mã TTHC: 1.005003); Giải thể tự nguyện LHHTX (mã TTHC: 2.001962); Tạm ngừng hoạt động của LHHTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX (mã TTHC: 1.005046); Thông báo thay đổi nội dung đăng ký LHHTX (mã TTHC: 1.005064); Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của LHHTX (mã TTHC: 1.005124).

Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX. Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2023.

Về lĩnh vực đầư tư từ Việt Nam ra nước ngoài; đầu tư bằng vốn ODA và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, Quyết định quy định nhóm các thủ tục: Thông báo kéo dài thời hạn chuyển lợi nhuận của dự án đầu tư ra nước ngoài về nước (mã TTHC: 2.00256); Thông báo thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài (mã TTHC: 2.002255).

Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 68, điểm a khoản 3 Điều 73 Luật Đầu tư; sửa biểu mẫu B.1.1 1 và B.1.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT- BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.

Quyết định quy định nhóm các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, trừ dự án nhóm A (mã TTHC: 2.000028); Quyết định chủ trương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (mã TTHC: 1.004864).

Nội dung phân cấp: Phân cấp một phần thẩm quyền giải quyết TTHC từ Thủ tướng Chính phủ cho người đứng đầu bộ, cơ quan Trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với các trường hợp: Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư do cơ quan, tổ chức, địa phương quản lý.

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Lộ trình thực hiện: Năm 2022./.

Theo mpi.gov.vn