Đảng - Đoàn thể

Khảo sát thực địa khu công nghiệp Nhân Cơ 2
Publish date 23/10/2020 | 10:01  | View count: 22899

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 5160/UBND-KTN ngày 08 tháng 10 năm 2020 và Công văn số 5256/UBND-KTN ngày 13 tháng 10 năm 2020; trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam tại Văn bản số 117/CV-CQN ngày 12 tháng 10 năm 2020; ngày 22 tháng 10 năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị thuộc UBND huyện Đắk R'lấp (Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Nhân Cơ) tiến hành khảo sát tại thực địa và cung cấp các thông tin về vị trí, địa điểm, ranh giới quy hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 cho Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam.

Các thông tin về vị trí, địa điểm, ranh giới khu công nghiệp Nhân Cơ 2 là căn cứ để Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam tiến hành việc nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ 2 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 5160/UBND-KTN ngày 08 tháng 10 năm 2020.

Dương Xuân Thành