Đảng - Đoàn thể

Bổ sung khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam
Publish date 05/10/2020 | 10:55  | View count: 47401

Với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp bô xít của Tây Nguyên nói riêng và của cả nước nói chung, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định phát triển tổ hợp công nghiệp bô-xít - nhôm - sắt xốp là một trong ba hướng chính để để tạo sự sự phát triển mang tính đột phá về kinh tế. Triển khai thực hiện Nghị quyết; tiếp theo thành công của dự án Nhà máy Alunmin Nhân Cơ, UBND tỉnh Đắk Nông đã lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch khu công nghiệp cả nước nhằm tạo chuỗi giá trị từ khai thác, chế biến bô-xít, điện phân nhôm và phát triển các ngành công nghiệp sau nhôm. Đến ngày 23 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung khu công nghiệp Nhân Cơ 2 với diện tích 400 ha thuộc địa phận xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 tại Công văn 1293/TTg-CN. Theo đó, đến năm 2020 tỉnh Đắk Nông có 03 khu công nghiệp là Tâm Thắng, diện tích 181 ha (đang hoạt động); Nhân Cơ, diện tích 148 ha (đang xây dựng cơ bản) và Nhân Cơ 2, diện tích 400 ha (đang lập thủ tục đầu xây dựng theo quy định).
Tại Công văn 1293/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch KCN Nhân Cơ 2; sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.


 Ảnh Nhà máy Alum min Nhân Cơ

Để bảo đảm việc triển khai khu công nghiệp Nhân Cơ 2 theo đúng quy định hiện hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đắk Nông triển khai thực các nhiệm vụ, cụ thể: Cập nhật khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật có liên quan. Thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo chỉ tiêu đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2018 về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông. Tập trung thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; bảo đảm việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện thu hồi khoáng sản trong khu vực quy hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 853/TTg-CN ngày 07 tháng 7 năm 2020, lưu ý bảo đảm tiến độ thực hiện thu hồi khoáng sản để tạo thuận lợi cho việc triển khai đầu tư xây dựng khu công nghiệp. Thực hiện lựa chọn và thu hút nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm để đầu tư khu công nghiệp Nhân Cơ 2 theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư cụ thể hóa phương án khai thác, thu hồi và tiêu thụ quặng bô xít, phương án đền bù giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng, phương án cung cấp nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng điện nước và các yếu tố cần thiết khác để bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội của KCN Nhân Cơ 2 trong quá trình lập dự án và lựa chọn nhà đầu tư. Chịu trách nhiệm lập báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thu hồi quặng bô xít trong khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nhân Cơ 2 hàng năm và khi kết thúc dự án.

Ảnh Công trình xây dựng dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông

Đắk Nông có tiềm năng lớn về tài nguyên khoáng sản bô-xít, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, địa phương và toàn bộ hệ tống chính trị sẽ khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên này, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm luyện kim màu lớn nhất của cả nước trong thời gian tới.

Dương Xuân Thành, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp