Giới thiệu chung

Web Content Display

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I. LÃNH ĐẠO BAN

 


Họ và tên: Phạm Đình Tuấn
Chức vụ: Trưởng Ban    
Số điện thoại: 0903519888

Nhiệm vụ: 

a) Chủ tại khoản cơ quan; Lãnh đạo và quản lý chung mọi hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp.
b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:
- Tổ chức, bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
- Công tác quản lý đầu tư, quy hoạch, xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
c) Theo dõi, chỉ đạo công tác của Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp và Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng theo lĩnh vực phụ trách.
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh giao.
đ) Là người phát ngôn của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

 

Họ và tên: Lê Hoàng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban    
Số điện thoại: 0905091212

Nhiệm vụ:

a) Được ủy quyền làm chủ tại khoản thứ nhất, ký thanh toán các khoản chi thường xuyên và chi khác của cơ quan.
b) Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:
Công tác tài chính của cơ quan; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, "Diễn biến hoà bình"; công tác văn thư, lưu trữ, công tác pháp chế. 
Công tác quản lý đất đai, môi trường, kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.
c) Theo dõi, chỉ đạo công tác của Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp và Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng theo lĩnh vực phụ trách.
d) Xử lý văn bản đến.
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban.


Họ và tên: Phạm Xuân Việt
Chức vụ: Phó Trưởng Ban    
Số điện thoại: 0942160589

Nhiệm vụ:

a) Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:
- Công tác tài chính của Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng; công tác an ninh, quốc phòng; dân quân tự vệ; phòng chống tội phạm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác kết nghĩa; công tác cải cách hành chính; ISO, PCI. 
- Công tác quản lý quản lý thương mại, lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
b) Theo dõi, chỉ đạo công tác của Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp và Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng theo lĩnh vực phụ trách.
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban.

II. VĂN PHÒNG

Văn phòng có chức năng tham mưu, đề xuất Lãnh đạo cơ quan quyết định các vấn đề về tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; hành chính, quản trị; quản lý tài chính, tài sản; văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an ninh, trật tự và các công tác nội vụ khác.
Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Hồ Sĩ Tùng Chánh văn phòng 0982118656
2 Nguyễn Ngọc Bàn Phó Chánh văn phòng 0899393789
3 Chu Thế Cường Chuyên viên 0966834789
4 Bạch Thị Hạnh Kế toán 0965351555
5 Nguyễn Thị Toan Văn thư 0977705007

 

III. PHÒNG NGHIỆP VỤ - TỔNG HỢP
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp là phòng chuyên môn trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực: quy hoạch, xây dựng, môi trường, đất đai, bất động sản, đầu tư, lao động, thương mại và xuất nhập khẩu trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Danh sách cán bộ, công chức phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Dương Xuân Thành Trưởng phòng 0918324848
2 Đỗ Đình Thắng Phó Trưởng phòng
0973099759
3 Lê Thị Ly Na Chuyên viên 0914002379
4 Nguyễn Thị Trúc Ly Chuyên viên 0966272199
5 Đinh Thị Phương Chuyên viên 0888038456

 

IV. CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂM THẮNG
Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
Danh sách lãnh đạo Công ty:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Thị Huệ Giám đốc 0905049696
2 Lê Tấn Đợi Phó Giám đốc 0913487337