Tin tức các khu công nghiệp

góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 30/06/2023 | 15:20  | View count: 553

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định nêu trên (bao gồm các dự thảo: Tờ trình, Quy chế, Quyết định ban hành Quy chế và Báo cáo tổng kết kết quả thự hiện Quy chế) và gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trước ngày 10/7/2023 để tổng hợp, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, ban hành theo quy định.Đề nghị Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông đăng tải dự thảo Quyết định lên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng theo quy định.

Tải dự thảo tại đây:  Dự thảo quy chế