Tin tức sự kiện

Tăng cường hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng 03/03/2023 | 15:15  | View count: 197216

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể mà các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện. Trong đó, bên cạnh các nhiệm vụ chung, Bộ Thông tin và Truyền thông cần triển khai các nội dung sau:

Rà soát cập nhật khung Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0, trong đó, cần làm rõ vị trí, vai trò của Đề án 06, hoàn thành trong tháng 9/2023.

Rà soát, bổ sung vào Dự thảo "Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050", trong đó, có nội dung liên quan tới xây dựng, phát triển các trung tâm dữ liệu quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 3/2023.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thời gian trình trong tháng 7/2023.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, ban hành hướng dẫn kỹ thuật về việc hiển thị các thông tin trong thẻ căn cước công dân gắn chip bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chính xác, đúng quy định pháp luật, hoàn thành trong tháng 6/2023 để triển khai thử nghiệm; trên cơ sở kết quả triển khai thử nghiệm, nghiên cứu hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng đối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an đôn đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông kết nối cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chuẩn hóa lại thông tin thuê bao sau khi đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo yêu cầu tại Thông báo số 174/TB-VPCP ngày 15/6/2022), hoàn thành trong tháng 02/2023.

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong việc áp dụng xác thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2023.

Tăng cường việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng và Bộ phận một cửa các cấp trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ đánh giá thực trạng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu về nghiệp vụ, công nghệ phù hợp theo từng cấp, đề xuất cơ chế đặc thù, chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số quốc gia trong các cơ quan nhà nước, báo cáo Chính phủ trong tháng 3/2023.

Chỉ đạo các nhà mạng có giải pháp hỗ trợ miễn phí dịch vụ SMS thông báo cho người dân, doanh nghiệp đối với một số nội dung triển khai Đề án 06, như: Thông báo các trạng thái hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, gửi tin nhắn cho công dân phục vụ triển khai ứng dụng VNeID và một số nội dung khác thuộc Đề án 06. Thời gian hoàn thành trong tháng 02/2023.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, tập trung huy động nguồn lực, công cụ, phương tiện để phủ sóng di động, internet, đưa cáp quang, điện đến 266 thôn, bản sử dụng trong năm 2023, đảm bảo người dân trên mọi miền Tổ quốc không ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian hoàn thành trong tháng 12/2023.

Theo mic.gov.vn