Thông tin về đầu tư

Về việc thự hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư tại KCN
cms-publish-date 12/04/2021 | 03:30  | cms-view-count: 79087

Ngày 12/4/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Công văn số 287/BQLKCN-NVTH về việc thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư tại khu công nghiệp.

Để phục vụ cho việc theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của các khu công nghiệp (KCN) và các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN, đồng thời có số liệu báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN Tâm Thắng, Nhân Cơ báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất - kinh doanh quý I năm 2021 (theo Biểu số 01 đính kèm) về Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông theo địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoặc theo điạ chỉ email: dinhphuong.bqlkcndaknong@gmail.com trước ngày 25/4/2021.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các doanh nghiệp KCN nghiêm túc triển khai thực hiện. Trường hợp các doanh nghiệp không thực hiện báo cáo, Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật./.

 Biểu số 01 kèm theo