Thông tin về đầu tư

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nhân cơ 2
Ngày đăng 21/11/2022 | 07:42  | View count: 18257

Bản đồ khu công nghệp nhân cơ 2

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung khu công nghiệp Nhân Cơ 2, diện tích 400 ha thuộc địa phận xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 tại Công văn 1293/TTg-CN ngày 23 tháng 9 năm 2020; UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp, các sở, ban, ngành và UBND huyện Đắk R'lấp phối hợp với Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ 2. Đến ngày 17 tháng 11 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 1441/QĐ-TTg, đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng chấp thuận nhà đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam.

Tại Quyết định số 1441/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo việc cập nhật vị trí và quy mô diện tích đất sử dụng của khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Nông 5 năm 2021-2025, quy hoạch sử dụng đất huyện Đắk R'lấp thời kỳ 2021-2030, đảm bảo diện tích khu công nghiệp Nhân Cơ 2 nằm trong chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022; tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Nhân Cơ 2 theo quy định của pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện phương án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với với quy mô, diện tích đất khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan và Nhà đầu tư xây dựng phương án xử lý tài sản công phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm không thất thoát vốn ngân sách nhà nước; phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Nhà đầu tư thu hồi khoáng sản bô-xít trong khu vực thực hiện dự án theo quy định pháp luật về khoáng sản và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 853/TTg-CN ngày 07 tháng 7 năm 2020 và Công văn số 1293/TTg-CN ngày 23 tháng 9 năm 2020;…

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam - đơn vị chủ đầu tư dự án thực hiện ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thu hồi khoáng sản bô-xít trong khu vực thực hiện dự án.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ tham mưu UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với Nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ 2 nhằm thu hút các dự án hỗ trợ cho công nghiệp khai thác, chế biến bô-xít, điện phân nhôm và các dự án sản xuất các sản phẩm sau nhôm, qua đó sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp bô-xít của Tây Nguyên nói riêng và của cả nước nói chung.

Dương Xuân Thành - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông