Thông tin về đầu tư

Triển khai Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
Ngày đăng 17/01/2022 | 15:14  | View count: 13280

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2022. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các nghị định sau hết hiệu lực thi hành:
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
- Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 54/2020/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ  quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. 

File Nghị định số 08/2022/NĐ-CP kèm theo