Thông tin về đầu tư

Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2025
Ngày đăng 16/12/2021 | 08:46  | View count: 26243

Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 18/11/2020, UBND tỉnh Đắk Nông  ban hành Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2025 kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND.

File đính kèm