Thông báo

thông báo đổi tên và mẫu dấu
Ngày đăng 01/07/2022 | 15:11  | View count: 1499

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông nhận được Công văn số 60/TB-HCC ngày 24/6/2022 của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông Thông báo vế việc thay đổi tên mà mẫu dấu cơ quan.
Để doanh nghiệp trong khu công nghiệp nắm bắt kịp thời thông tin, thực hiện nộp hồ sơ qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông được thuận lợi. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông thông báo đến các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh biết về việc thay đổi tên Trung tâm hành chính công tỉnh Đắk Nông sang tên Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông và mẫu dấu mới để doanh nghiệp được biết.

(có văn bản thông báo gửi kèm)

/documents/82710042/124998729/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+%C4%91%E1%BB%95i+t%C3%AAn+c%C6%A1+uqan+m%E1%BA%ABu+d%E1%BA%A5u.pdf/92446e9a-f312-47e1-8c7b-184e0c33b492.

/documents/82710042/124998729/Thong+b%C3%A1o+s%E1%BB%91+60.pdf/169ccf9f-b351-41da-982b-b16d154a2249