Chỉ đạo điều hành

Triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

cms-publish-date 16/09/2021 | 15:57 PM  | cms-view-count: 1
Ngày 09 tháng 9 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/9/2021. ...

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

cms-publish-date 16/09/2021 | 02:44 PM  | cms-view-count: 2
Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg  quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn...

Báo cáo tiếp công dân tháng năm 2021

cms-publish-date 13/09/2021 | 10:12 AM  | cms-view-count: 10
Báo cáo tiếp công dân tháng 9 năm 2021 File kèm theo

Triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

cms-publish-date 07/09/2021 | 08:06 AM  | cms-view-count: 259
Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định có 6 Chương, 35...

Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021

cms-publish-date 07/09/2021 | 08:03 AM  | cms-view-count: 272
Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021. Chi tiết file đính kèm

Báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2020

cms-publish-date 30/08/2021 | 03:53 PM  | cms-view-count: 1561
Báo cáo phòng, chống tham nhũng năm 2020 File kèm theo

Triển khai Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 30/08/2021 | 03:48 PM  | cms-view-count: 2110
Ngày 20/8/2021, tại kỳ họp thứ 2, Khoá IV, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã Quyết nghị thông qua "Quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa...

Kế hoạch cải cách hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp, giai đoạn 2021 – 2025

cms-publish-date 30/08/2021 | 03:39 PM  | cms-view-count: 1574
Ngày 26/8/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch số 849/KH-BQLKCN Về cải cách hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp, giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu: Thực...

Banner tuyên truyền đại hội đảng các cấp

cms-publish-date 02/06/2020 | 04:38 PM  | cms-view-count: 994157

Lịch họp của Ban quản lý KCN

cms-publish-date 10/09/2020 | 03:52 PM  | cms-view-count: 189930
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (TUẦN THỨ 33, TỪ NGÀY 16/8 - 20/8/2021)   Ngày Thời gian Nội dung ...

Quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 16/08/2021 | 02:44 PM  | cms-view-count: 4402
Ngày 06/8/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 532/KH-UBND, Quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Với mục tiêu tổng quát: Tăng cường công tác quản lý chất lượng...

Báo cáo tiếp công dân tháng 8 năm 2021

cms-publish-date 13/08/2021 | 01:53 PM  | cms-view-count: 5325
Thực hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết...

Triển khai thực hiện khoản 1 Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/ 7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

cms-publish-date 10/08/2021 | 09:27 AM  | cms-view-count: 6193
Ngày 06/8/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4288/UBND-KGVX Về việc triển khai thực hiện khoản 1 Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/ 7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Chi tiết Văn...

Tăng cường công tác xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19

cms-publish-date 06/08/2021 | 03:30 PM  | cms-view-count: 5968
Thực hiện Công văn số 4526/UBND-KTN ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19. Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị các doanh...

Tăng cường tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích và dịch vụ công mức độ 3, 4

cms-publish-date 04/08/2021 | 02:55 PM  | cms-view-count: 6877
Ngày 04/8/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Văn bản số 4195/UBND-NCKSTT Về việc tăng cường tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích và dịch vụ công mức độ 3,...

Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

cms-publish-date 30/07/2021 | 02:54 PM  | cms-view-count: 8060
Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ...

Quyết định về việc phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giải quyết năm 2021

cms-publish-date 30/07/2021 | 02:44 PM  | cms-view-count: 8006
Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giải quyết năm 2021. Chi...

Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030

cms-publish-date 30/07/2021 | 02:42 PM  | cms-view-count: 7959
Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020...

Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021

cms-publish-date 30/07/2021 | 02:39 PM  | cms-view-count: 7684
Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021 Chi tiết file đính kèm

Ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021 đối lao động làm việc tại khu công nghiệp Tâm Thắng

cms-publish-date 21/07/2021 | 10:06 AM  | cms-view-count: 12570
Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành công văn số 3753/UBND-KGVX về việc đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh đã đồng ý đối tượng tiêm vác xin phòng...