Chỉ đạo điều hành

Triển khai Nghị định số 92/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Ngày đăng 04/11/2021 | 15:10  | View count: 49374

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/10/2021).

Nghị định số 92/2021/NĐ-CP kèm theo