Chỉ đạo điều hành

Báo cáo tiếp công dân tháng 5 năm 2021
cms-publish-date 14/05/2021 | 09:57  | cms-view-count: 13451

Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp công dân tháng 5/2021 như sau:
Kết quả trong tháng 5/2021, tổng số lượt tiếp công dân: 0 lượt.

Chi tiết file đính kèm