Chuyên mục cải cách hành chính

Quyết định Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019
cms-publish-date 10/11/2020 | 08:23  | cms-view-count: 10441

Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019.

Chi tiết file đính kèm