Chuyên mục cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính
Ngày đăng 15/04/2023 | 14:44  | View count: 877

Công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Trong quá trình xây dựng và phát triển của ngành, cải cách hành chính được coi là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển của cơ quan.

Cải cách hành chính được triển khai trên nhiều nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là một khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách hành chính. Cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho dân.

Thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Thủ tục hành chính liên quan không chỉ đến công việc nội bộ của một cơ quan, một cấp chính quyền, mà còn đến các tổ chức và công dân trong mối quan hệ với Nhà nước.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đặc biệt là hoạt động của bộ phận một cửa trong năm 2023:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của, công chức và người dân về công tác cải cách hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ quan nhà nước các cấp, vì mục tiêu cuối cùng của công cuộc cải cách hành chính là nhằm nâng cao khả năng phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện đồng bộ các nội dung của nhiệm vụ cải cách hành chính với triển khai cơ chế "một cửa, một cửa liên thông".