Chuyên mục cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng 17/10/2023 | 10:24  | View count: 1964

Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 của tỉnh theo đúng lộ trình đề ra, Ngày 13/10, UBND tỉnh ban hành Công văn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-TCTĐA06 ngày 17/02/2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh  về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Qua theo dõi, tổng hợp báo cáo của các Sở, Ban, ngành, địa phương cho thấy việc triển khai thực hiện Đề án 06 của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, công tác làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành; công tác triển khai các mô hình phục vụ Đề án 06 của một số đơn vị, địa phương thực hiện còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ đề ra, chế độ thông tin báo cáo chưa thực hiện đúng thời gian quy định. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Quán triệt và yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chưa thực hiện việc đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử phải khẩn trương, gương mẫu thực hiện.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tăng cường thực hiện rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành như Cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội; Cơ sở dữ liệu Thuế; Cơ sở dữ liệu Lao động - Thương binh và Xã hội; Cơ sở dữ liệu tiêm chủng,… nhằm kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực thông tin công dân, giải quyết thủ tục hành chính; chủ động nghiên cứu các giải pháp bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành việc kết nối, tích hợp cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với thủ tục hành chính "Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tích cực hưởng ứng triển khai thực hiện tuyên truyền, quán triệt, vận động đến lực lượng đoàn viên, hội viên các cấp tham gia các hoạt động phong trào tại địa bàn cơ sở, đồng hành cùng Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ triển khai Đề án 06/CP của tỉnh triển khai các nhiệm vụ có liên quan phục vụ công tác chuyển đổi số và Đề án 06/CP. Thông qua các phong trào, hoạt động của đoàn, hội để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân các tiện ích của Đề án 06/CP, tiện ích của ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng thiết kế các ấn phẩm, pa-nô quảng cáo, các video có liên quan đến các tiện ích của Đề án 06/CP, hướng dẫn 25 dịch vụ công thiết yếu, đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, 2 trên ứng dụng VNeID và sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

Theo daknong.gov.vn