Quy trình đầu tư vào khu công nghiệp

Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2022
Ngày đăng 09/05/2022 | 15:28  | View count: 1792

thống báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2022

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2022, cụ thể như sau:
1. Lịch tiếp công dân
a. Lãnh đạo Ban tiếp công dân định kỳ:
Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông tiếp công dân vào ngày 04/5/2022 và ngày 16/5/2022.
b. Đối với ông chức thường trực tiếp công dân:
Ông Hồ Sĩ Tùng – Chánh văn phòng Ban thực hiện công tác tiếp công dân khi có phát sinh và tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có).
C. Đối với việc tiếp công dân đột xuất:
Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013.
2. Nội dung tiếp công dân:
Tiếp công dân xử lý những nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3. Thời gian tiếp công dân:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.
4. Địa điểm tiếp công dân:
Tại Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.
Địa chỉ: Tổ 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

(có Thông báo lịch tiếp công dân tại đây)/documents/82710042/123185214/ti%E1%BA%BFp+c%C3%B4ng+d%C3%A2n.pdf/4a155be8-d55a-4487-acd3-2aed1139b451