Lấy ý kiến văn bản pháp luật

góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 30/06/2023 | 15:20 PM  | View count: 546
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định nêu trên (bao gồm các dự thảo: Tờ trình, Quy chế, Quyết định ban hành...

góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và Dự thảo QCVN 16:2022/BXD thay thế QCVN 16:2019/BXD

Ngày đăng 12/01/2023 | 04:23 PM  | View count: 62430
Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn và dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho Dự...