Đảng - Đoàn thể

Triển khai Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ngày đăng 22/03/2021 | 14:26  | View count: 70251

Ngày 03/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nghị định có 7 Chương, 111 Điều, quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng; khảo sát xây dựng; cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài; quản lý năng lực hoạt động xây dựng; hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đối tượng áp dụng gồm: cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam và Các tổ chức, cá nhân trong nước hoạt động đầu tư xây dựng tại nước ngoài được quy định cụ thể tại Mục 2 Chương V của Nghị định.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Các quy định trước đây của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Một trong những điểm mới của Nghị định là quy định rõ trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế là cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng đối với các dự án, công trình được đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (điểm đ Khoản 4 Điều 109 của Nghị định); với quy định nêu trên đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng, cụ thể trong việc phân cấp để Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, đã tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý cũng như góp phần đẩy nhanh thực hiện các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.