Đảng - Đoàn thể

Thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại
Ngày đăng 10/11/2023 | 14:22  | View count: 2118

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1484/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

5 Thủ tục hành chính gồm:

T Cường