Xuất bản thông tin

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 23/07/2020 | 10:15  | cms-view-count: 41813

Hướng dẫn quy trình thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông.

File Quyết định số 1815/QĐ-UBND kèm theo