Xuất bản thông tin

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 04/10/2022
Ngày đăng 14/09/2022 | 13:49  | View count: 1315

Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 53/LCT ban hành Pháp lệnh việc quy định Quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Đây là văn bản quan trọng đầu tiên, là dấu mốc lịch sử quan trọng đối với công tác PCCC. Pháp lệnh nêu rõ: "Phòng cháy chữa cháy là để bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng tài sản của nhân dân; bảo vệ sản xuất với an ninh trật tự; đồng thời cũng khẳng định công tác PCCC là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân và của toàn xã hội". Ngày 02/6/1996, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-TTg xác định hằng năm lấy ngày 04/10 là "Ngày Phòng cháy chữa cháy toàn dân".

Thực hiện Kế hoạch số 468/KH-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy (tháng 10/2022), Ngày "Toàn dân phòng cháy, chữa cháy" (ngày 04/10/2022).

Để hưởng ứng "Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy" tháng 10/2021 và "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy" 04/10/2021, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, góp phần hạn chế số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế bền vững; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông đề nghị các doanh nghiệp khu công nghiệp, các đơn vị chủ đầu tư khu công nghiệp Tâm Thắng, Nhân Cơ triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Phát động đến toàn thể viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và  doanh nghiệp mình tích cực hưởng ứng "Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy" tháng 10/2021 và "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy" 04/10/2021.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về phòng cháy, chữa cháy: Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 09/9/2015 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bằng các hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết thực hiện.

3. Treo băng rôn hưởng ứng "Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy" và "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy" năm 2022 trên các trục đường khu công nghiệp, cổng trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2022.

- Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.

- Nhiệt liệt hưởng ứng "Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy" - 4/10.

4. Củng cố, kiện toàn và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH đội PCCC của cơ sở nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và CNCH ngay tại cơ sở.

5. Các doanh nghiệp, chủ đầu tư khu công nghiệp quan tâm giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho Đội trưởng, phó đội trưởng đội PCCC cơ sở, chuyên ngành theo Khoản 3, Điều 34, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

6. Thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trong nội bộ cơ sở; đánh giá lại tình trạng hoạt động của các dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được trang bị lắp đặt tại cơ sở, trường hợp không đảm bảo về chất lượng, số lượng thì phải đầu tư sửa chữa, thay thế, trang bị bổ sung.

7. Xây dựng, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo bản vẽ thiết kế đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh thẩm duyệt; Hằng năm rà soát, xây dựng mới hoặc chỉnh lý, bổ sung các phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ trong cơ sở. Bố trí người phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy của doanh nghiệp; cử người tham gia các lớp tập huấn về phòng cháy, chữa cháy do Công an tỉnh tổ chức; thường xuyên kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện, đánh giá lại tình trạng hoạt động của các dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được trang bị lắp đặt tại cơ sở, trường hợp không đảm bảo về chất lượng, số lượng thì phải đầu tư sửa chữa, thay thế, trang bị bổ sung.   

Tải văn bản tại đây!

BBT