Tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Báo cáo tiếp công dân tháng 02 năm 2021

cms-publish-date 17/02/2021 | 14:16 PM  | cms-view-count: 265
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết...

Báo cáo tiếp công dân tháng 01 năm 2021

cms-publish-date 12/01/2021 | 10:29 AM  | cms-view-count: 8930
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo...

Báo cáo tiếp công dân tháng 12 năm 2020

cms-publish-date 14/12/2020 | 08:40 AM  | cms-view-count: 17936
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo...

Báo cáo tiếp công dân tháng 11 năm 2020

cms-publish-date 16/11/2020 | 08:47 AM  | cms-view-count: 15786
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết...

Báo cáo tiếp công dân tháng 10 năm 2020

cms-publish-date 14/10/2020 | 03:26 PM  | cms-view-count: 25041
File đính kèm

Báo cáo công tác tiếp công dân tháng 9 năm 2020

cms-publish-date 14/09/2020 | 08:57 AM  | cms-view-count: 29222
File báo cáo tiếp công dân tháng 9/2020

Báo cáo công tác tiếp công dân tháng 8 năm 2020

cms-publish-date 17/08/2020 | 01:41 PM  | cms-view-count: 28856
File báo cáo đính kèm