Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021

cms-publish-date 01/11/2021 | 13:33 PM  | cms-view-count: 3665
Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021  File kèm theo

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021

cms-publish-date 29/09/2021 | 10:19 AM  | cms-view-count: 12665
Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021 File đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021

cms-publish-date 07/09/2021 | 08:03 AM  | cms-view-count: 21205
Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2021. Chi tiết file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021

cms-publish-date 30/07/2021 | 02:39 PM  | cms-view-count: 30855
Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2021 Chi tiết file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021

cms-publish-date 29/06/2021 | 03:53 PM  | cms-view-count: 25592
Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021.  Chi tiết file kèm theo

Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021

cms-publish-date 31/05/2021 | 09:33 AM  | cms-view-count: 27336
Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021.

Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021

cms-publish-date 04/05/2021 | 09:25 AM  | cms-view-count: 20145
Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021 chi tiết file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021

cms-publish-date 26/03/2021 | 03:30 PM  | cms-view-count: 35213
Chi tiết file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 02-2021

cms-publish-date 01/02/2021 | 09:04 AM  | cms-view-count: 41618
Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021 kèm theo.

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021

cms-publish-date 29/12/2020 | 10:31 AM  | cms-view-count: 25355
Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021 (chi tiết file kèm theo)

Lịch tiếp công dân tháng 12-2020

cms-publish-date 30/11/2020 | 03:11 PM  | cms-view-count: 26222
Lịch tiếp công dân tháng 12-2020 file đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 11-2020

cms-publish-date 06/11/2020 | 08:59 PM  | cms-view-count: 8783
Lịch tiếp công dân tháng 11-2020 File đính kèm

Lịch tiếp công dân tháng 10-2020

cms-publish-date 02/10/2020 | 10:16 AM  | cms-view-count: 32012

Lịch tiếp công dân tháng 9-2020

cms-publish-date 03/09/2020 | 09:49 AM  | cms-view-count: 33930
File lịch tiếp công dân tháng 9-2020

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

cms-publish-date 05/08/2020 | 10:10 AM  | cms-view-count: 42065
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN (Theo Quyết định số 507/QĐ-BQLKCN ngày 01/7/2019 của Ban Quản lý các khu công nghiệp) 1. Lịch tiếp công dân: - Lãnh đạo Ban tiếp công dân vào các ngày 01, 15 hàng...