Van Ban Phap Quy

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái Tài liệu đính kèm
21 668-/QĐ-TU Phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc Ban Thường vụ quản lý nhiệm kỳ 2026 - 2031 12/10/2022 12/12/2022 Có hiệu lực
22 363/BC-BQLKCN Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp 11/10/2022 11/10/2022 Có hiệu lực
23 158/QĐ-BQLKCN Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2026-2031 16/08/2022 16/10/2022 Có hiệu lực
24 327/BC-BQLKCN Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp 09/08/2022 09/08/2022 Có hiệu lực
25 50/2022-NĐ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập 02/08/2022 15/08/2022 Có hiệu lực
26 154/QĐ-BQLKCN Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 11/07/2022 11/07/2022 Hết hiệu lực
27 153/QĐ-BQLKCN Quyết định về việc phân công công chức chuyên trách công nghệ thông tin của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 11/07/2022 11/07/2022 Có hiệu lực
28 152/QĐ-BQLKCN Tiếp nhận công chức 01/07/2022 01/07/2022 Có hiệu lực
29 151/QĐ-BQLKCN Về việc điều động công tác đối với công chức 01/07/2022 01/07/2022 Có hiệu lực
30 150/QĐ-BQLKCN Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 01/07/2022 01/07/2022 Có hiệu lực
31 234/BC-BQLKCN Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp 20/04/2022 20/04/2022 Có hiệu lực
32 420/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đắk Nông 23/02/2022 23/02/2022 Có hiệu lực
33 1349/QĐ-BQLKCN Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 27/12/2021 31/12/2021 Có hiệu lực
34 1349/QĐ-BQLKCN Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 27/12/2021 27/12/2021 Có hiệu lực
35 1338/QĐ-BQLKCN Về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 22/12/2021 22/12/2021 Có hiệu lực
36 05/2021/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/08/2021 22/09/2021 Có hiệu lực
37 1121/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giải quyết năm 2021 29/07/2021 29/07/2021 Có hiệu lực
38 601/QĐ-BQLKCN Quyết định Về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 07/07/2021 07/07/2021 Có hiệu lực
39 1364/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 10/09/2020 10/09/2020 Có hiệu lực
40 16/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/05/2018 10/06/2018 Có hiệu lực