Thông tin tuyển dụng

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ 5 (mở rộng)
Ngày đăng 08/10/2021 | 19:14  | View count: 70462

Vào sáng ngày 08/7/2021, Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ 5 (mở rộng).
Thành phần tham dự Hội nghiệp gồm có:
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên phụ trách địa bàn;
- Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; 
- Các đồng chí là Bí thư, phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.
Chủ trì Hội nghị: đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Uỷ viên ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối các các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chủ trì: đồng chí Bùi Hồng Mến – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối và đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối.
Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Hội nghị đã tiến hành làm việc, với các nội dung sau:
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.
- Thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Phổ biến, quán triệt các quy định của của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ ba khoá XIII, gồm: Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021), Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng (Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021).
- Bỏ phiếu tín nhiệm (bước 4), bầu Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra chuyên trách của Đảng uỷ Khối.

Đ/c Huỳnh Ngọc Anh, UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối – phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận, góp ý và thống nhất cao với các dự thảo (dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), trong đó, Hội nghị đã thống nhất đánh giá trong 9 tháng đầu năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát Nghị quyết, Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021 và các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 cơ bản ổn định; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; sản xuất công, nông nghiệp tăng so với cùng kỳ; thị trường hàng hóa được đảm bảo. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cơ bản ổn định. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, đoàn thể được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ. Cải cách hành chính, công tác nội chính, đối ngoại được quan tâm. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời quán triệt nghị quyết Đại hội XIII đến các TCCS đảng; tăng cường chỉ đạo các hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; công tác kết luận BVCTNB được kịp thời; lãnh đạo các TCCS đảng tổ chức quán triệt Nghị quyết và xây dựng chương trình, kế hoạch đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức nhiều phong trào thi đua đạt một số kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nói chung và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2021 nói riêng. Các cơ quan tham mưu, giúp việc, các đoàn thể của Đảng ủy Khối đã bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và của đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã nêu lên một số tồn tại hạn chế cần khắc phụ trong 3 tháng cuối năm, đó là:
- Tình hình sản xuất của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Thực hiện và giải ngân chậm; thu ngân sách chưa bền vững; tình hình phá rừng diễn biến phức tạp kéo dài, chậm được khắc phục, xử lý, mặc dù được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt; tình hình vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường vẫn còn xảy ra.
- Việc xây dựng và triển khai, thực hiện mô hình theo Chỉ thị 05 của Bộ chính trị còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; chưa tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Việc nắm tình hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị có lúc, có nơi chưa kịp thời; vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động tôn giáo trái phép, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Tỷ lệ số cuộc kiểm tra, giám sát ở cơ sở còn thấp. Việc báo cáo kết quả khắc phục các kết luận kiểm tra của Đảng ủy Khối hiệu quả chưa cao. Chất lượng sinh hoạt chi bộ tại một số TCCS đảng chưa cao, chưa bám sát hướng dẫn của Đảng ủy Khối.
- Công tác tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng ở một số TCCS đảng chất lượng chưa cao; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở một số TCCS đảng còn chậm, chất lượng chưa cao, có nội dung chưa sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
- Công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực lãnh đạo, chỉ đạo đôi lúc còn chậm, chất lượng chưa cao.
* Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
- Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến các hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.
- Cấp ủy các TCCS đảng chủ yếu là kiêm nhiệm; hơn nữa công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị yêu cầu ngày càng nhiều, chất lượng hiệu quả ngày càng cao đã tác động đến chất lượng công tác Đảng.
Hội nghị kết thúc vào buổi sáng cùng ngày./.