THÔNG TIN ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phiếu thông tin nhiệm vụ KH-CN

Ngày đăng 22/10/2022 | 14:32 PM  | View count: 16111
Phiếu thông tin nhiệm vụ KH-CN đang tiến hành sử dựng ngân sách nhà nước 1.  Nghiên cứu ứng dụng lên men từ quả bơ 2.  Nghiên cứu hoàn thiện một số cônng nghệ sản xuất một...