LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

(TUẦN THỨ 02, TỪ NGÀY 10 - 14/01/2022)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/Tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

10/7/2022

8:00

 

 

 

13:30

 

 

 

Thứ Ba

11/7/2022

7:30

 

 

 

14:00

 

 

 

 

Thứ Tư

12/7/2022

8:00

 

 

 

 

14:00

 

 

 

 

Thứ Năm

13/7/2022

8:00

     

14:00

 

 

 

 

Thứ Sáu

14/7/2022

8:00

 

 

 

 

 

13:30