Thông tin về đầu tư

Khối thi đua số 7 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Publish date 30/12/2022 | 14:38  | View count: 29950

Ngày 29/12/2022, tại trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp, Khối thi đua số 7 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng thuộc các đơn vị trong Khối.

Toàn cảnh hội nghị

 Khối thi đua số 7 gồm 6 đơn vị: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông, Công ty Cổ Phần sách thiết bị trường học, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Liên Minh hợp tác xã tỉnh Đắk Nông và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Đồng chí Lê Hoàng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh khối trưởng khối thi đua số 7 chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, các đơn vị trong khối đã thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị tặng cờ thi đua cho 01 tập thể và tặng 02 bằng khen của UBND tỉnh cho 02 đơn vị. Hội nghị tiến hành bầu khối trưởng và khối phó năm 2023 Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông làm khối trưởng và Công ty Cổ Phần sách thiết bị trường học khối phó. Hội nghị tiến hành trao cờ luân phiên cho khối trưởng khối thi đua số 7 năm 2023.

Đại diện BQlKCN trao cờ đại diện Công ty TNHH Xổ số

Khối thi đua số 7 ký giao ước thi đua năm 2023 Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên của từng đơn vị trong Khối thi đua, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua với các nội dung sau:

Khối Thi đua số 7 thống nhất ký Giao ước thi đua năm 2023 với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm".

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản pháp luật có liên quan đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện.

2. Thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ do UBND tỉnh giao và chương trình công tác, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm do các đơn vị đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII.

3. Xây dựng Chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, gắn với thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025.

4. Tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp, ngành và UBND tỉnh phát động, đặc biệt là các phong trào thi đua: "Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới", "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông", "Đắk Nông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019 - 2025", Phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2024).

5. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong thực thi công vụ theo Quyết định số  03/2007/QĐ-BNV ngày  26/02/2007 của Bộ Nội vụ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 03/10/2022 UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời, nhân rộng gương điển hình tiên tiến.

7. Triển khai thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 473/KH-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án đấu tranh phòng, chống "tham nhũng vặt" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

8. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

CTC