Chỉ đạo điều hành

Thông báo tuyển dụng công chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2021
Publish date 27/10/2021 | 08:05  | View count: 48934

Thông báo tuyển dụng công chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2021. 

Chi tiết thông báo 1069/TB-BQLKCN kèm theo

Chi tiết thông báo số 75/TB-UBND kèm theo