Tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Báo cáo tiếp công dân tháng 4 năm 2021
Publish date 14/04/2021 | 09:18  | View count: 26530

Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp công dân tháng 4/2021 như sau:
Kết quả trong tháng 4/2021, tổng số lượt tiếp công dân: 0 lượt.

Chi tiết file đính kèm