Lịch tiếp công dân

Lịch Tiếp công dân
Publish date 25/07/2022 | 09:21  | View count: 17930

1. Lịch tiếp công dân

a) Tiếp công dân thường xuyên:

Chánh văn phòng Ban thực hiện công tác tiếp công dân khi có phát sinh và tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có).

b) Tiếp công dân định kỳ

Trưởng ban chủ trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng tại địa điểm tiếp công dân của Ban Quản lý các khu công nghiệp, nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp đồng chí Trưởng ban bận công tác đột xuất sẽ ủy quyền cho một đồng chí Phó trưởng ban tiếp công dân.

c) Tiếp công dân đột xuất: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013 và theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

2. Nội dung tiếp công dân:

Tiếp công dân xử lý những nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Thời gian

- Buổi sáng: Từ 7h30 phút đến 11h30 phút;

- Buổi chiều: Từ 13h30 phút đến 17h00 phút.

4. Địa điểm tiếp công dân:

Tại Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

Địa chỉ: Tổ 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Tải Thông báo tại đây!

BTT