Lấy ý kiến văn bản pháp luật

góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và Dự thảo QCVN 16:2022/BXD thay thế QCVN 16:2019/BXD

cms-publish-date 12/01/2023 | 04:23 PM  | cms-view-count: 16947
Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn và dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho Dự...