Asset Publisher

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 23/07/2020 | 10:15 AM  | cms-view-count: 41814
Hướng dẫn quy trình thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông. File Quyết định số 1815/QĐ-UBND kèm theo

Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh đắk Nông

cms-publish-date 23/07/2020 | 09:59 AM  | cms-view-count: 41240
Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông tại Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông File Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND đính kèm