Các dự án cần đầu tư

Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2025
Publish date 19/11/2020 | 08:25  | View count: 23618

Ngày 18/11/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 – 2025, gồm 95 dự án thuộc các lĩnh vực: Xã hội hóa (16 dự án); Nông nghiệp, nông thôn (20 dự án); sản xuất công nghiệp, hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp (19 dự án); Thương mại, du lịch, hạ tầng đô thị (40 dự án).

Chi tiết file Quyết định kèm theo