Thông tin tuyển dụng

Quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung thúc đẩy Chính phủ số
Publish date 10/04/2024 | 14:30  | View count: 548

Bộ TT&TT đang dự thảo Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung. Dự thảo đang được đăng trên Cổng TTĐT của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi của người dân và doanh nghiệp