Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng công chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2021
cms-publish-date 27/10/2021 | 08:05  | cms-view-count: 47257

Thông báo tuyển dụng công chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2021. 

Chi tiết thông báo 1069/TB-BQLKCN kèm theo

Chi tiết thông báo số 75/TB-UBND kèm theo