Chuyển đổi số

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải phápnhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023
Publish date 25/07/2023 | 08:46  | View count: 2059

Thực hiện Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh  về cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Đắk Nông năm 2023, đồng thời nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của cơ quan so với năm 2022 (năm 2022 cơ quan sếp thứ 16/19 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh), Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công quán triệt công chức, viên chức, người lao động triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

- Quán triệt công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh.

- Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023, như: Kế hoạch cải cách hành chính (Kế hoạch số 05/KH-BQLKCN ngày 16/01/2023); Kế hoạch PAR INDEX (Kế hoạch số 26/KH-BQLKCN ngày 17/3/2023); Kế hoạch PAPI (Kế hoạch số 28/KH-BQLKCN ngày 20/3/2023); Kế hoạch PCI  (Kế hoạch số 29/KH-BQLKCN ngày 23/3/2023); Kế hoạch DDCI (Kế hoạch số 49/KH-BQLKCN ngày 13//2023); Kế hoạch chyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng (Kế hoạch số 03/KH-BQLKCN ngày 11/01/2023),… và báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch về Văn phòng Ban trước ngày 20/11 để tổng hợp tham mưu lãnh đạo cơ quan, báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định.

Tải Công văn tại đây!

BTT