Chuyển đổi số

Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tâm Thắng
Ngày đăng 02/04/2024 | 14:25  | View count: 711

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong công tác thực hiện bảo vệ môi trường từ đó tuân thủ tốt quy định của Pháp luật về công tác bảo vệ môi trường góp phần cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, phòng ngừa các sự cố về môi trường, xây dựng môi trường làm việc tại các đơn vị luôn Xanh -Sạch -Đẹp.

Ngày 09/4/2024 tại Hội trường Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với với các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn công tác bảo vệ môi trường, nội dung phổ biến, triển khai đến các doanh nghiệp gồm:

- Luật Bảo vệ môi trườngnăm 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Một số Văn bản khác có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.

Các doanh nghiệp đăng ký số người tham dự gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Tải giấy mời tại đây!

BBT