Chính sách hỗ trợ

Hướng dẫn quy trình hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông (23/07/2020)

Hướng dẫn quy trình thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông. File Quyết định số 1815/QĐ-UBND kèm theo